มาตรการลดค่าไฟ
มาตรการลดค่าไฟ จ่ายไปแล้ว ได้เงินคืนไหม ?
พฤษภาคม 4, 2020

คืนเงินประกันไฟฟ้า แนบไฟล์แบบออนไลน์ สะดวกไม่ต้องเดินทาง

คืนเงินประกันไฟฟ้า

คืนเงินประกันไฟฟ้า

 
 

คืนเงินประกันไฟฟ้าแนบไฟล์แบบออนไลน์ สะดวกไม่ต้องเดินทาง
คืนเงินประกันไฟฟ้า ตามที่การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 3333 ตั้งแต่วันที่ 25
มีนาคม 2563 เป็นต้นมา จนถึง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 มีผู้ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 4,447 ล้านบาท โดยล่าสุด
ได้เปิดระบบให้ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ M easy ซึ่งสามารถอัปโหลดเอกสารหลักฐานตามที่ MEA กำหนดได้สะดวก
ไม่ต้องเดินทางมายังที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆ ลงทะเบียนได้ที่นี่

สำหรับการลงทะเบียนคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟที่ผ่านมามีผู้ใช้ไฟฟ้าต่างจังหวัดเข้าใจผิดมาลงทะเบียนกับ MEA จำนวนมาก จึงเรียนให้ทราบว่า MEA
ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3 จังหวัดดังกล่าว
จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดย MEA ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัย
เพื่อให้ผู้วางเงินประกันทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้อง จึงทำให้ผู้ลงทะเบียนบางส่วนทั้งในรูปแบบบุคคล และนิติบุคคล ยังไม่สามารถรับคืนเงินจากระบบเนื่อง
จากฐานข้อมูลไม่ตรงกัน นอกจากนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนบางส่วนที่ไม่สะดวกในการทำธุรกรรมการเงินเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนผู้ทุพพลภาพ MEA
จึงเปิดช่องทางการรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ http://measy.mea.or.th ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ MEA กำหนดดังต่อไปนี้

ประเภทบุคคลธรรมดา

 กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล

 ใบเปลี่ยนชื่อตัว

 ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

 ทะเบียนสมรส (เปลี่ยนนามสกุล)

 ใบสำคัญการหย่า (เปลี่ยนนามสกุล)

 กรณีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ

สำเนาใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาใบเสร็จโรงพยาบาล (หากไม่มี ใช้รูปถ่ายผู้ป่วย)

 หนังสือมอบอำนาจ โดยที่ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองในหนังสือมอบอำนาจ โดยระบุว่า “ดำเนินการขอคืนเงินประกันฯ

 และขอรับคืนเงินประกัน โดยโอนเข้าบัญชี …. เข้าธนาคาร … เลขที่ … ”

 สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ (ลงนามรับรอง)

 สำเนาสมุดเงินฝาก (ลงนามรับรอง)

 ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองใบเสร็จสูญหาย หรือใบแจ้งความ

 กรณีบุคคลต่างด้าว

หนังสือเดินทาง : Passport

 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว : Certificate of Alien

 กรณีเสียชีวิต

ใบมรณบัตร (ถ้ามี)

หนังสือให้ความยินยอม (ดาวน์โหลดจากขั้นตอนการแนบเอกสารออนไลน์) และเอกสารประกอบหนังสือให้ความยินยอม

 2.1 สำเนาบัตรประชาชนของทายาททุกคน

 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน

 2.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรสของผู้เสียชีวิต)

3. สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)

 สำเนาคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)

ประเภทนิติบุคคล

 กรณีที่ยังดำเนินการอยู่

หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจ (ไม่เกิน 1 เดือน)

 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคน

 ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี)

 หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (ธ.กรุงไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์)

 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมที่ดิน (ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

 รายงานการประชุมใหญ่ฯ กรณีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร (ถ้ามี)

 กรณีอยู่ระหว่างชำระบัญชี

หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 1 เดือน

 สำเนาบัตรประชาชนผู้ชำระบัญชี

 หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (ธ.กรุงไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์)

*กรณีบริษัทฯ ร้าง จะต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลแขวงเพื่อขอให้นิติบุคคลฯ กลับมามีสถานะเป็นบุคคล

แล้วไปยื่นเรื่องที่สำนักพัฒนาธุรกิจเพื่อออกหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้

กรณีเลิกกิจการเสร็จสิ้นการชำระบัญชี

หนังสือบริคณห์สนธิ (แผ่นที่มีรายชื่อหุ้นส่วนทุกคน)

 สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนทุกคนรับรองสำเนาถูกต้อง หากมีผู้เสียชีวิตต้องแนบใบมรณบัตร

 หนังสือมอบอำนาจที่ระบุชื่อผู้รับเงินว่าเป็นใคร โดยหุ้นส่วนทุกคนตามข้อ 1. ลงนาม

 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน

 หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (ธ.กรุงไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์

*กรณีบริษัทฯ ร้าง จะต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลแขวงเพื่อขอให้นิติบุคคลฯ กลับมามีสถานะเป็นบุคคล แล้วไปยื่นเรื่องที่สำนักพัฒนาธุรกิจเพื่อออกหนังสือรับรองบริษัทฯได้

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติม สามารถยื่นเอกสารผ่านได้ผ่านการคลิกฟังก์ชัน “ตรวจสอบเรื่อง” เพื่อแนบเอกสาร

แต่สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ สามารถคลิกได้ที่ฟังก์ชัน “ขอเพิ่มบัญชีแสดงสัญญา” ซึ่งจะสามารถแนบเอกสารได้หลังจากดำเนินการ

คลิกลงทะเบียนเสร็จสิ้น ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ MEA ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีกรอบระยะเวลาสำหรับการรับคืนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1.พร้อมเพย์ ประมาณ 3 วันทำการ

 2.โอนบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ประมาณ 7 วันทำการ

 3.โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 10 วันทำการ

 4.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ประมาณ 3 วันทำการ

ทั้งนี้ MEA ยังคงดำเนินการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ในการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง
โดยไม่มีกำหนดปิดรับ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ พร้อมทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัย
ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

🧷 ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : sanook.com
🛒 อุปกรณ์วัดค่ากระแสไฟ Online : ดูสินค้า
💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

Facebook Comments

Comments are closed.