การป้องกันจากการถูกหรือสัมผัสโดยอ้อม

เครื่องมือวัด
คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องมือวัด
July 10, 2018
ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
ข้อกำหนดและคำจำกัดความไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
October 11, 2018

การป้องกันจากการถูกหรือสัมผัสโดยอ้อม

ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

⚡การป้องกันจากการถูกหรือสัมผัสโดยอ้อม ⚡


เป็นลักษณะการ ป้องกันมิให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือลักษณะการตัดวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกาย หรือ การป้องกันมิให้มีการใช้กระแสหรือแรงดันเกินขนาดหรือเกินกำลัง ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีอันตรายมากกว่า เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะขาดความระมัดระวังและการป้องกัน เพราะปกติผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือตัวนำขณะปฏิบัติงาน

1. การต่อสายไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ลงดิน

2. ติดตั้งเครื่องปลดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

3. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉนวนหุ้มสองชั้น

4. ใช้แรงดันไฟฟ้าระดับต่ำพิเศษ

5. ใช้เครื่องตัดไฟรั่วหรืออุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

Facebook Comments

Comments are closed.